Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut Psychologische Praktijk Psy-Health

Augustus 2016

Generalistische Basispraktijk GGZ
Dr. Nolensstraat 10
7522 AZ Enschede
Tel. 0646005950
Mail: info@psy-health.nl
KVK 55670679
BIG 59057779725
AGB zorgverlener 94008625
Praktijkcode 94057351

Aandachtsgebieden
Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:

Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

Professioneel netwerk
Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Collega psychologen & psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten GGZ-instellingen zoals Mediant Zorggroepen zoals Manna en Zeker Zorg. Psy-Health maakt in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij u daarvoor geen toestemming geeft (optionele doorverwijzing, consultatie, crisis, ondersteunende medicatie).

Cliënten kunnen 's avonds afspraken maken. Bij crisissituatie wordt overleg gevoerd met de huisarts of doorverwezen naar de GGZ crisisdienst.

Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten.

Behandeltarieven
Voor de tarieven en voorwaarden voor overige zorgproducten (OZP), no-show en zelfbetalers klik hier.

Kwaliteitswaarborg
De praktijk voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie en specialisme: Intervisie, Bij- en nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, De beroepscode van de beroepsvereniging NIP. Vraag gerust naar bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep.

Klachten- en geschillenregeling
Clienten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de beroepsvereniging NIP. Ook voor geschillen kunt u bij hen terecht.

Regeling bij vakantie en calamiteiten
Clienten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Mw. Nancy Meesters. Adres: Boekweitstraat 29 7545 XE Enschede Tel. 06-372 26 320.

In de praktijk is met Psycholijn 1 overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

Wachttijd voor intake en behandeling
Voor informatie over wachttijden voor intake en behandeling verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, klik hier.

Aanmelding en intake
De telefonische aanmelding, intake en behandeling wordt door dezelfde persoon verricht. De cliënt wordt terugverwezen naar de verwijzer, indien mogelijk met een passend advies, wanneer de praktijk geen passend aanbod heeft op uw zorgvraag.

Diagnostiek
De diagnose voor de behandeling wordt in de praktijk gesteld door: Mw. M.N.C. Brandse, zij is GZ-psycholoog. Voor diagnostisch onderzoek wordt in bepaalde situaties contact met huisarts, ouders, school en/of collega's opgenomen.

Behandeling
Het behandelplan wordt in de praktijk in samenspraak met u opgesteld door: Mw.N.C. Brandse, zij is GZ-psycholoog. Zij is tevens uw aanspreekpunt. Bij een langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij u daarvoor geen toestemming geeft:

Er wordt zorg gedragen voor goede communicatie met u, indien van toepassing en met uw toestemming, van uw naasten, over het beloop van de behandeling. Dit gaat door afstemming tijdens iedere behandelsessie over de doelen en het verloop ervan in het dagelijkse leven.

De voortgang van de behandeling wordt in de praktijk gemonitord door besprekingen en het ROMsysteem. Daarvoor vult u tweemaal een vragenlijst in.

Er wordt minimaal maandelijks met u overlegd over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.

Afsluiting/nazorg
De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden met u, en als u dat wenst met uw naasten besproken.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondende brief, tenzij de u hiertegen bezwaar maakt.

Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij u hier bezwaar tegen maakt:

Omgang met cliëntgegevens
Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, worden de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep gebruikt, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

De privacyverklaring wordt gebruikt als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar of DIS.

M.N.C. Brandse, 29-08-2016 te Enschede

Terug naar overzicht

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.